fa-IRen-USaz-Latn-AZ

Enter Titleفهرست پروژه های حفاظ الکتریکی انجام شده


·   طراحی ، مهندسی ، تهیه مدارک فنی ، برنامه نویسی کامپیوتر مرکزی

APS انگلستان

APS انگلستان

APS انگلستان

APS انگلستان

2006

2006

2006

2006

در آلمان

در سوئد

در اسپانیا

در فرانسه

* شرکت VAG

* کارخانه تولید نوشیدنی

* قصر پادشاهی

* کارخانه رنو·
  طراحی ، مهندسی ، تهیه مدارک فنی ، برنامه نویسی کامپیوتر مرکزی ، تهیه قطعات ، نصب و اجرا

آریان نو آفرینان

آریان نو آفرینان

1385

1386

در ایران

در ایران

* مهمانسرای استانداری خوزستان

* ایستگاه تقلیل گاز باسمنج

فهرست پروژه های سیستم کابل حساس ماکرفونیک (
Flexiguard ) انجام شده· 
طراحی ، مهندسی ، تهیه مدارک فنی ، برنامه نویسی کامپیوتر مرکزی
 

APS انگلستان

APS انگلستان

APS انگلستان

APS انگلستان

در آلمان

در آلمان

در آلمان

در آلمان

* 2700 متر سایت ارتش انگلستان ( Celle 1 )

* 3500 متر سایت ارتش انگلستان ( Munster )

* 2800 متر سایت ارتش انگلستان ( Celle 2  )

* 10200متر سایت ارتش انگلستان ( Padborn )·
طراحی ، مهندسی ، تهیه مدارک فنی ، برنامه نویسی کامپیوتر مرکزی ، تهیه قطعات ، نصب و اجرا

آریان نو آفرینان

آریان نو آفرینان

آریان نو آفرینان

آریان نو آفرینان

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

ایمن حصار پویا

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

در ایران

 *انبار نفت شمال غرب تهران ( 2000 متر )

* انبار نفت اراک ( 5500 متر )

* انبار نفت اصفهان ( 3600 متر ) 

* ایستگاه گاز شهریار ( 900 متر  )

* تاسیسات گاز قزوین ( 2200 متر ) (درحال اجرا)

* پالایشگاه اروندان ( 4200 متر ) ( در حال اجرا )

*ابستگاه گاز ارومیه (550 متر) (تحویل موقت )

*ایستگاه گاز خاوران (1900 متر) (تحویل موقت )

* ایستگاه گاز آب شیرین بندرعباس (800متر ) (تحویل موقت)

* ایستگاه گاز نیک پی زنجان (1200متر )(تحویل موقت )

* ایستگاه گاز سیرجان (1000متر ) (تحویل موقت )

* تأسیسات خط لوله شماره 7 اصفهان (3900متر )

* تأسیسات خط لوله شماره 5 اصفهان (1400متر )

* تأسیسات خط لوله شماره 2 اصفهان (1450متر ) 

* ایستگاه گاز قم (متر )

* ایستگاه دهق اصفهان (2200متر )

* ایستگاه گاز مرند (1100متر ) (تحویل موقت )